Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

front

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε Δήμους & Περιφέρειες για έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, με αντικείμενο ενασχόλησης την:

• Υποστήριξη των Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Ανάπτυξης με αντικείμενο την ωρίμανση, υποβολή και έγκριση νέων έργων σε κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα.
• Υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών στην παρακολούθηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου και την εμπρόθεσμη εκτέλεση, ολοκλήρωση και παραλαβή των ενταγμένων έργων.
• Υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών στην παρακολούθηση της προόδου του οικονομικού αντικειμένου και τη γενικότερη οικονομική διαχείριση των έργων.

Συνολικά την δεκαετία 2009 – 2019 ο προϋπολογισμός μελετών και συναφών υπηρεσιών που υλοποίησε η FUTURE COOPERATION προς Ο.Τ.Α. ανήλθε σε 25 εκατομμύρια € περίπου.