Σύστημα Ποιότητας (ISO)

H Future Cooperation εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΠΔ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνή Προτύπων ISO 9001:2015 & 14001:2015. Το ΣΠΠΔ της Future Cooperation καλύπτει τις δραστηριότητες της, οι οποίες αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή του PROJECT MANAGEMENT, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

iso9001