Ευρωπαϊκά και ΕΣΠΑ Προγράμματα Επιδοτήσεων

subsidy_programs

Οι σύμβουλοι της Future Cooperation προσφέρουν άρτια τεχνική υποστήριξη στους πελάτες τους και με την ανάληψη του εκάστοτε έργου εφαρμόζουν εξατομικευμένες τακτικές με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων ανάπτυξης για τις υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

H εταιρεία, κατόπιν της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πελάτη για κάποιο Ευρωπαϊκό ή ΕΣΠΑ πρόγραμμα επιδότησης, εφαρμόζει πέντε στάδια ώστε να εξασφαλίσει το βέλτιστο αποτέλεσμα και τη μέγιστη απορρόφηση επιδότησης :

1ο Στάδιο
Πληροφόρηση
Ο πελάτης ενημερώνει για τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής του και τις ανάγκες του δίνοντας δεδομένα πριν την προ αξιολόγηση.

2ο Στάδιο
Έρευνα
Πραγματοποιείται η προ αξιολόγηση και παράλληλα η έρευνα των προγραμμάτων που ταιριάζουν στο προφίλ του πελάτη.

3ο Στάδιο Συμβουλευτική

Επιλέγεται το ιδανικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και πραγματοποιείται η συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών.

 

4ο Στάδιο
Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης
Οι ειδικοί σύμβουλοι της Future Cooperation εκπονούν οικονομοτεχνική μελέτη προσαρμοσμένη στα προ απαιτούμενα κριτήρια που έχει το εκάστοτε πρόγραμμα  και γίνεται συνεχής έλεγχος κατά τη διαδικασία υποβολής της.

5ο Στάδιο
Υλοποίηση Προγράμματος 
Η εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον πελάτη ελέγχοντας τη διαδικασία υλοποίησης και διενεργεί εκταμιεύσεις εάν αυτό ζητηθεί.

Εφαρμόζοντας τα πέντε στάδια, η Future Cooperation έχει καταφέρει να εντάξει πολλές επιχειρήσεις σε προγράμματα επιδοτήσεων της Ε.Ε ή ΕΣΠΑ, μεταξύ άλλων:

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Horizon 2014-2020” για την έρευνα και την καινοτομία, για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Life” για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “COSME 2014-2020” για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “SME Instrument” ενίσχυσης μικρομεσαίων και καινοτόμων επιχειρήσεων

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020
Ενίσχυση Υφιστάμενων & Νέων Επιχειρήσεων

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020
Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών & πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων

• Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων πληττομένων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19

• Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

• Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

• Ενίσχυση επιχειρήσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

• Εκσυγχρονισμός- αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας

• Επιχειρούμε Έξω

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Ενίσχυση της ίδρυσης- εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Περιβαλλοντικές Υποδομές- Διαχείριση Αποβλήτων