Υπηρεσίες Εφαρμογών Πληροφορικής & Ψηφιακής Τεχνολογίας

service_box2

Η FUTURE COOPERATION διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα πληροφορικής και έχει υλοποιήσει πολλά έργα σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς

  • Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών
  • Αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντίστοιχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, βάσει υφιστάμενων μελετών και διαδικασιών
  • Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια
  • Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών)
  • Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής-υλοποίησης-συντήρησης εφαρμογών λογισμικού, εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.
  • Εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού
  • Αναπτύσσει αυτόνομα, ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).

Συνολικά την δεκαετία 2009 – 2019 ο προϋπολογισμός των έργων πληροφορικής που υλοποίησε η FUTURE COOPERATION σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς ανήλθε σε 1,7 εκατομμύρια € περίπου.