Υπηρεσίες υποστήριξης σε ΟΤΑ & περιφέρειες

ota_per

Στα πλαίσια αυτής της διοικητικής μεταρρύθμισης η εταιρία μας αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες που θα προκύψουν στις Περιφέρειες και τους Δήμους της Επικράτειας από την εφαρμογή του προγράμματος, προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσίες

1. Υπηρεσίες Καταγραφής, εκκαθάρισης ιδιοκτησιακού καθεστώτος και Αξιοποίησης της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας.
2. Νομική υποστήριξη αδειοδότησης – τακτοποίησης αυθαιρέτων κτιρίων, καταχώρηση ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο.
3. Ειδικές Υπηρεσίες Ωρίμανσης και Διαχείρισης Έργων ΕΣΠΑ.
4. Υπηρεσίες Αξιοποίησης Χρηματοδοτήσεων και Παραγωγικών Πόρων
5. Οργάνωση και ανάπτυξη των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
6. Χωροθέτηση – αξιοποίηση Τουριστικών Λιμένων (μαρίνες, τουριστικά καταφύγια).
7. Ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης για τον ορθολογικό σχεδιασμό της λειτουργίας των Υπηρεσιών των Δήμων και την υποβολή προτάσεων στην Ψηφιακή Σύγκλιση (e-government).
8. Μελέτη σκοπιμότητας για την ανταποδοτική οργάνωση και εξωτερίκευση της λειτουργίας (Outsourcing) της αποκομιδής των απορριμμάτων.
9. Ειδικές Υπηρεσίες Οργάνωσης, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και προσέλκυσης επενδύσεων.
10. Μελέτη σκοπιμότητας για την ανταποδοτική οργάνωση και εξωτερίκευση της λειτουργίας (Outsourcing) των υποδομών πληροφορικής.
11. Ειδικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης εσωτερικών οργανωτικών αλλαγών και βελτίωσης αποδοτικότητας διαδικασιών των Υπηρεσιών του Δήμου (ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση).
12. Διενέργεια έρευνας εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών του Δήμου.
13. Συστήματα αξιολόγησης της επίδοσης των στελεχών του Δήμου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
14. Ειδικές Υπηρεσίες κοινωνικής οργάνωσης, αντιμετώπισης φαινομένων αποκλεισμού και φτώχειας, στήριξης της απασχόλησης κ.λπ.

Ενδεικτικά

1. Εντοπισμός των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης, που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές ανάγκες ενός Φορέα
2. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για τη χρηματοδότηση Πράξεων από Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα 2014-2020
3. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου έργων
4. Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Διαχείρισης έργου
5. Σύνταξη τακτικών Αναφορών, Δελτίων Προόδου και Δελτίων Δαπανών Έργου
6. Σύνταξη εκθέσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2014-2020 προτάσσει τους εξής στόχους:

1. Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη µιας οικονοµίας βασιζόµενης στη γνώση και την καινοτοµία.
2. Βιώσιμη ανάπτυξη: προώθηση µιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας.
3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς: µια οικονοµία µε υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Η διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (άμεσων- κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έμμεσων-δια μέσου του Ελληνικού κράτους) προϋποθέτει στέρεες βάσεις, οργάνωση και αξιόπιστη δημόσια εικόνα

Σκοπός είναι ο Δήμος/Περιφέρεια όχι μόνο να χτίσει τη δημόσια αυτή εικόνα αλλά να δημιουργήσει μία μόνιμη δομή παρακολούθησης, υποβολής και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με την άμεση λειτουργία ενός τέτοιου γραφείου που θα ασχολείται αποκλειστικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η διαμόρφωση μιας εικόνας αξιοπιστίας είναι η Γνώση, η Πρωτοβουλία, η Δικτύωση και ο Ενθουσιασμός.

ΠΩΣ θα επιτευχθούν τα παραπάνω:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλους Δήμους οι οποίοι έχουν ήδη ωφεληθεί από συμμετοχή σε πανευρωπαϊκές κοινοπραξίες έργων.
  • Παρουσία σε πανευρωπαϊκά συνέδρια.
  • Συμμετοχή (μέλος) σε πανευρωπαϊκές οργανώσεις Δήμων, Περιφερειών και Κοινοτήτων ώστε να αποκτήσει ο Δήμος μας αναγνωρισιμότητα και εταίρους.
  • Διαδημοτικές και διαπεριφερειακές συνεργασίες για προσέλκυση προγραμμάτων.
  • Διαδικτυακό προφίλ, αξιόλογη παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δυναμική ιστοσελίδα.