Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης

Στο πλαίσιο αναζήτησης πρόσφορων πηγών χρηματοδότησης και υλοποίησης του επενδυτικού σας σχεδίου, οι προσφερόμενες υπηρεσίες από την εταιρεία μας διακρίνονται στα ακόλουθα στάδια εργασιών:

Στάδιο 1: Έλεγχος Υφιστάμενου Business Plan

 • Ανάλυση – παρουσίαση επόμενων βημάτων.
 • Συναντήσεις και Lobby με κυβερνητικούς φορείς, υπουργούς και προέδρους οργανισμών.

Στάδιο 2: Ωρίμανση Επιχειρησιακού Σχεδίου

 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Σχεδίου Marketing, καθώς και Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας για την υποβολή του σε Ιδιωτικές πλατφόρμες χρηματοδότησης σε Κύπρο και εξωτερικό.

Στάδιο 3: Υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής αιτήματος / φακέλου χρηματοδότησης του έργου, στα πλαίσια του πακέτου Juncker (Πύλη επενδύσεων)

 • Σύνταξη Αιτήματος και υποβολή στην κοινή πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα πρότυπα της πλατφόρμας της πύλης επενδύσεων.
 • Υποστήριξη της επιχείρησης για την δυνατότητα βελτίωσης της βαθμολογίας του φακέλου
 • Ηλεκτρονική υποβολή & υποβολή του φακέλου (δικαιολογητικά).
 • Υποστήριξη μέχρι και την πραγματοποίηση της τελικής αξιολόγησης.

Στάδιο 4: Υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής αιτήματος / φακέλου χρηματοδότησης του έργου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 • Σύνταξη Αιτήματος και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σύμφωνα με τα πρότυπα.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα πρότυπα της πλατφόρμας επενδύσεων
 • Υποστήριξη της επιχείρησης για την δυνατότητα βελτίωσης της βαθμολογίας του φακέλου
 • Μετά την υποβολή του αιτήματος τελικού ελέγχου και μέχρι και την εκταμίευση της χρηματοδότησης:
 • Υποστήριξη μέχρι και την πραγματοποίηση του τελικού ελέγχου
 • Αποστολή πρόσθετων δικαιολογητικών που ενδεχομένως να ζητηθούν κατά την επικαιροποίηση του φακέλου κατά την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου. Σημειώνεται ότι η αποστολή των πρόσθετων/ επικαιροποιημένων δικαιολογητικών δεν συνδέεται με την ελλιπή συμπλήρωση του φακέλου κατά τη φάση υποβολής του τελικού αιτήματος, αλλά με την ανάγκη επικαιροποίησης δικαιολογητικών (λ.χ. λογιστικής απεικόνισης της επένδυσης) με δεδομένη την παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος τελικού ελέγχου, μέχρι και την πραγματοποίηση αυτού.
 • Διαδικασία επιλογής ανταποκρίτριας Τράπεζας.
 • Προετοιμασία δικαιολογητικών για την σταδιακή εκταμίευση της χρηματοδότησης.

Στάδιο 5: Υπηρεσίες Υποστήριξης/ διαχείρισης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από άλλες πηγές

 • Εκπροσώπηση σε συναντήσεις με ιδιώτες επενδυτές και επιχειρηματικά κεφάλαια (venturecapitals, equityproviders, κλπ.)
 • Υποστήριξη στην διαδικασία υπογραφής συμφωνιών χρηματοδότησης, μέχρι την υλοποίηση της επένδυσης
 • Δημιουργία επενδυτικών σχημάτων / οχημάτων για την καλύτερη δυνατή χρηματοδότηση του επενδυτικού εγχειρήματος
 • Επίλυση προβλημάτων διοικητικής υφής τα οποία προκύπτουν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι και την ολοκλήρωσή της.
 • Υποστήριξη της υλοποίησης του εγχειρήματος μέχρι την ολοκλήρωσή του (υλοποίηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου)