Υπηρεσίες Υποστήριξης προς Επιχειρήσεις & Ιδιώτες

strategy

1. Εκπόνηση Μελετών Στρατηγικού Σχεδιασμού

Πραγματοποίηση μελετών για την χάραξη του συνόλου των διαδικασιών καθορισμού της στρατηγικής και των κατευθύνσεων που χρειάζεται να ακολουθήσει μια επιχείρηση, καθώς και των σημαντικότερων αποφάσεων που θα χρειαστεί να λάβει.

bussiness

2. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός - Μελέτες Οργάνωσης & Business Plan

Με επίκεντρο πάντα την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, αναλαμβάνουμε την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός της, την αξιολόγηση της απόδοσης και το σχεδιασμό των τακτικών για τη βελτιστοποίησή της.

project_mana

3. Project Management - Υπηρεσίες Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης

Πλήρης τεχνική υποστήριξη του πελάτη με την παροχή μεταξύ άλλων της παρακολούθησης του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού των έργων, της σύνταξη των απαραίτητων reports, την αξιολόγηση εξοπλισμού ή λογισμικών και εγκαταστάσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών κ.α.

kainotomes

4. Μελέτες Εισαγωγής - Διάχυσης Καινοτομιών σε Επιχειρήσεις

Εκπόνηση μελετών για την κατανόηση των νέων αναγκών του κλάδου της επιχείρησης-πελάτη, οργάνωση ποιοτικών ερευνών μέσω focus groups για brainstorming και δημιουργία σεναρίων για μετατροπή των νέων ιδεών σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

led

5. Μελέτες Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσιών

Εκπόνηση μελετών με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για την μέτρηση τόσο της ποιότητας των υπηρεσιών όσο και της αξιολόγησης της ικανοποίησης των πελατών. Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, προσαρμοσμένων στο περιβάλλον και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη.

eisagoges

6. Μελέτες Εισαγωγής και εισαγωγή Νέων Προϊόντων σε Αγορές

Οργάνωση και πραγματοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών μελετών, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και δημιουργία σεναρίων για την καταλληλόλητα της εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά εκ μέρους του πελάτη.

invest

7. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Σύνταξη επενδυτικών προτάσεων και διερεύνηση των βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης, μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, ανάπτυξη, διαχείριση και διοίκηση επενδυτικών έργων. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.

europaiki

8. Αναπτυξιακά - Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Ολοκληρωμένη διαχείριση του αιτήματος από την φάση της ανεύρεσης των καταλληλότερων προγραμμάτων, την αίτηση για λήψη χρηματοδότησης και συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των σταδίων μέχρι την τελική έγκριση. 

dikastiria

9. Νομικές Συμβουλές

Ανάληψη συμβουλευτικών υπηρεσιών γύρω από ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και προστασίας δικαιωμάτων εταίρων, σύναψη εξειδικευμένων συμβάσεων μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών καθώς και συμβουλευτική για σύσταση, εξαγορά ή πώληση εταιριών.

mentoring

10. Υπηρεσίες Mentoring

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθοδήγησης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη. Καθοδήγηση στην στοχοποίηση, στην αποφυγή επιχειρηματικών λαθών και στον εντοπισμό ευκαιριών.

marketing

11. Υπηρεσίες Marketing και Sales Solutions – Υπηρεσίες προώθησης

Κατάρτιση ερευνών αγοράς, επεξεργασία δεδομένων, σύνταξη πλάνου Μάρκετινγκ, παρακολούθηση πορείας ανταγωνισμού, μετρήσεις ικανοποίησης των πελατών, οργάνωση τμήματος πωλήσεων του πελάτη, σύνταξη πλάνου       προώθησης, σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και έλεγχος της αποδοτικότητάς τους.

coaching

12. Υπηρεσίες Coaching

Προγράμματα coaching και executive coaching, πλήρως οργανωμένα σε συνεργασία με την επιχείρηση/οργανισμό και σύμφωνα με τις ανάγκες του, με σκοπό την ενίσχυση της μάθησης σε νέες γνώσεις και την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων υπαλλήλων και στελεχών.

bussines

13. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων

Εκπόνηση διαγνωστικών μελετών της εκάστοτε επιχείρησης, διεξοδική ανάλυση των οικονομικών της στοιχείων, των διαδικασιών ,της στρατηγικής και των στόχων της επιχείρησης σας, ανάλυση των υπαρχουσών δομών και λειτουργιών της επιχείρησης με σκοπό τη βιώσιμη αναδιοργάνωση ή την περαιτέρω ανάπτυξή της.

louketo

14. Συμβουλευτική GDPR/ Υπηρεσίες Πιστοποίησης

Ανάληψη καθηκόντων εκτίμησης αναγκών GDPR για τον πελάτη και τον κλάδο που ανήκει, σύνταξη πλάνου για την προσαρμογή και συμμόρφωση όλου του φάσματος υπηρεσιών του πελάτη στους κανόνες του GDPR.

kompiouter

15. Λογιστικές Υπηρεσίες, Λογιστική κάλυψη

Λογιστική υποστήριξη, κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων, πλήρης κάλυψη των εταιριών σε θέματα μισθοδοσίας και εργασιακά θέματα, διαρκής ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

 

tax

16. Φορολογικό Consulting / Φοροτεχνικές λύσεις και προτάσεις

Διεκπεραίωση παντός τύπου φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπλήρωση φορολογικών έντυπων στη Δ.O.Υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα, φορολογική υποστήριξη και συμβουλές σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

start

17. Ίδρυση νέας εταιρείας Start-up

Ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον πελάτη που θέλει να κάνει την είσοδό του στο επιχειρείν με Startup εταιρία, αναλαμβάνοντας την δημιουργία φακέλου ίδρυσης και όλη την απαραίτητη διαδικασία, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης -επιδότησης.

offshore

18. Ιδρύσεις Υπεράκτιων και Αλλοδαπών Εταιρειών

Σύσταση, νομική εγγραφή και διατήρηση υπεράκτιων  εταιριών, αξιολόγηση  για ίδρυση εταιρείας για εκμετάλλευση ακίνητων και ακίνητης περιουσίας καθώς και παροχή εξειδικευμένων αναγκών αλλοδαπών εταιριών ανεξαρτήτου εθνικότητας  όπως η νηολόγηση πλοίων, αλλαγή σημαίας, υποθηκεύσεις, κλπ.

xeria

19. Αξιοποίηση πελατολογίου

Υπηρεσίες αξιολόγησης και αξιοποίησης υπάρχοντος πελατολογίου πελάτη, αξιολόγηση και εκτίμηση συνεργασιών πελάτη σε επίπεδο B2Bκαι B2C, δημιουργία πλάνου για ανάπτυξη πελατολογίου.

register

20. Δημόσια έργα & διαγωνισμοί

Συνεχής παρακολούθηση εξελίξεων και έρευνα ευκαιριών για συμμετοχή του πελάτη σε διαγωνισμούς του κλάδου που τον ενδιαφέρουν. Σύνταξη προτάσεων και κατάθεση φακέλων στα αρμόδια υπουργεία και φορείς, οργάνωση των διαδικασιών για την επιτυχή ανάληψη και περαίωση του εκάστοτε έργου.

computer

21. Υπηρεσία διαχείρισης οφειλών δημοσίου

Παροχή πλήρους και ακριβής εικόνας των νομικών ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διευθέτηση οικονομικών ζητημάτων και εκκρεμοτήτων.

insuar

22. Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Εξασφάλιση ολοκληρωμένων ασφαλιστικών πακέτων, παρέχοντας ποιοτικές και ποσοτικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας, όπως προστασία ακίνητης και κινητής περιουσίας, ασφαλιστικά πακέτα εργαζομένων κ.α.

solutions

23. Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις – Business solutions

Σε συνεργασία με δικηγόρους, αναλαμβάνουμε τη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες παρέχοντας πλήρη νομική κάλυψη, ενώ οι οικονομολόγοι μας συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους παρακολουθώντας και συμβουλεύοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

 

eispraktikes

24. Εισπρακτικές Λύσεις και Προτάσεις

Παροχή ολοκληρωμένης λύσης προς τον πελάτη, οργανώνοντας την εισπρακτική λειτουργία του, παρακολουθώντας τη διαδικασία εισπράξεων και υπολοίπων των δικών του πελατών καθώς και πλήρη αξιολόγηση και πληροφόρηση για τυχόν νομικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

 

solution

25. Banking solutions – Asset management

Υπηρεσίες που εξασφαλίζουν πραγματικές λύσεις για τον πελάτη μας προς πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες. Μεταξύ άλλων αφορούν επενδυτικά σενάρια, διευθέτηση μεταφοράς κεφαλαίων καθώς και αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελάτη.

 

ploia

26. Ναυτιλιακές υπηρεσίες – Ships και Yachts

Ανάληψη καθηκόντων πρακτόρευσης και ναύλωσης πλοίων και σκαφών αναψυχής εκ μέρους του πελάτη, εξασφαλίζοντας πλήρεις προτάσεις και υπηρεσίες management και τακτοποιώντας έγκυρα τον έλεγχο συμβολαίων συμφωνητικών και ναυλοσυμφώνων.

 

outsource

27. Outsourcing solutions – Εξωτερικά τμήματα εταιρειών και λύσεις

H ανάθεση παρεχόμενων υπηρεσιών του πελάτη σε εξωτερικά τμήματα άλλων εταιριών (π.χ τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, τμήμα λογιστηρίου, γραμματειακή υποστήριξη κ.α) είναι η υπηρεσία που με την καθοδήγηση της Future Cooperation Consulting προσδίδει στον πελάτη μείωση λειτουργικών εξόδων και αύξηση πωλήσεων.

 

klironomika

28. Κληρονομικά – Περιουσιακά

Εξειδικευμένη παροχή λύσεων που αφορά ζητήματα διεκπεραίωσης δίκαιης διανομής περιουσίας – κληρονομίας, εκτιμήσεις περιουσίας, σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων και διαθηκών, προσβολής διαθηκών, αποδοχής κληρονομίας κ.α

 

brokers

29. Brokers – trade – your buyer – Διαπραγματευτικές ερευνητικές υπηρεσίες

Έχοντας το συμφέρον του πελάτη πρώτο μέλημα, η ομάδα μας οργανώνει την έρευνα αγοράς εκ μέρους του πελάτη της σε περίπτωση αγορών που θέλει να πραγματοποιήσει, ενώ διαχειρίζεται τη διαπραγματευτική διαδικασία για την καλύτερη τιμής  κτήσης.

 

management

30. Διαχείριση επιχειρήσεων σε κρίση

Η υπηρεσία προσφέρει στον πελάτη που την επιλέγει την αξιολόγηση πιθανών κινδύνων/ευκαιριών  για την πρόληψη πιθανών μελλοντικών ζητημάτων που μπορεί να την βλάψουν μελλοντικά όπως επίσης τη δημιουργία μηχανισμού αντιμετώπισης και τη συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη σε περίπτωση που βρίσκεται εν μέσω κρίσης.

real

31. Real estate – your buyer – Διαπραγματευτικές ερευνητικές υπηρεσίες

Η επιθυμία του πελάτη για εξεύρεση ακινήτου, στην καλύτερη δυνατή τιμή πραγματοποιείται μέσα από την αποτελεσματική από μεριάς μας έρευνα αγοράς, την επιλογή κτηρίων προσαρμοσμένων πλήρως στις ανάγκες του καθώς και το άρτιο πλάνο διαπραγμάτευσης

train

32. Ανάπτυξη εξαγωγών – εξωστρέφεια επιχειρήσεων

Η ομάδα της Future ooperation Consulting αναλαμβάνει την εσωτερική ανάλυση και τη διερεύνηση δυνατοτήτων του πελάτη, τον προσδιορισμό των στόχων  της εξαγωγικής πολιτικής του και διαμορφώνοντας τα κατάλληλα κριτήρια, προχωρά στην εξεύρεση υποψήφιων συνεργατών στο εξωτερικό.

property

33. Διαχείριση και προστασία περιουσίας

Υπηρεσία διαχείρισης προστασίας ή παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων του πελάτη.

diekperoseis

34. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Γραμματείας και Διεκπεραιώσεων

Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης για τους πελάτες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αποπληρωμές (ΔΕΗ, Ταμεία, Εφορία) έκδοση πιστοποιητικών, έκδοση αδειοδοτήσεων, διπλωμάτων κ.α.

bussinfranshise

35. Εμπορικές Επιχειρηματικές Συμφωνίες και Franchise

Η Future Cooperation Consulting αξιολογεί για τον πελάτη της πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες και υποψήφιους franchisees, την ανάπτυξη και  υποστήριξη του δικτύου franchise, καθώς και την επάνδρωση της franchise επιχείρησης με ανθρώπινο δυναμικό.

chair

36. Δίκτυο Διεθνείς Σχέσεις &Lobbying

Το διεθνές δίκτυο εκπροσώπων και συνεργατών που έχουμε χτίσει στην μακρόχρονη έως τώρα πορεία μας μπορεί να ωφελήσει ουσιαστικά τον πελάτη μας για τυχόν θέματα που τον απασχολούν μέσω εξασφάλισης ορθής, έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης για ασφαλέστερα σχέδια, επενδύσεις και αποφάσεις που θέλει να πάρει.