Ένταξη Ιδιωτικών Έργων στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Επενδύσεων

service_box6

Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας επενδύσεων αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην ΕΕ, οργανισμούς και δημόσιες αρχές κρατών μελών της Ε.Ε.. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ιδιαίτερα ωφελημένοι από το «Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ» θα είναι οι φορείς υλοποίησης έργων ιδιωτικές/δημόσιες νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Οι φορείς υλοποίησης έργων ιδιωτικές/δημόσιες νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ, μέσω των τραπεζών και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και στρατηγικοί τομείς που μπορεί να χρειάζονται καινοτομία, όπως είναι ο κλάδος των τροφίμων και του τουρισμού, μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του Επενδυτικού Σχεδίου.

Τα γραφεία της εταιρείας μας στην Κύπρο-Ελλάδα-Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρουν τεχνική υποστήριξη στους φορείς υλοποίησης έργων και στις τοπικές αρχές κατά την εκπόνηση των προτάσεων έργων»

Τα έργα, είτε εμπλοκής Δημοσίου είτε αμιγώς ιδιωτικά, αφορούν τους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, του τουρισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT), της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (RDI) και των ιδιωτικών βιομηχανικών επενδύσεων.

Μέχρι σήμερα η εταιρεία μας FUTURE COOPERATION έχει αναλάβει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 6 επενδύσεων, συνολικού ύψους 292.580.000 ευρώ