Ανάπτυξη & διαχείριση έργου

anaptixi

1. Μελέτες Σκοπιμότητας
2. Μελέτες Βιωσιμότητας
3. Σύνταξη Προϋπολογισμού και έλεγχος Πραγματικού-Προϋπολογιστικού
4. Σύνταξη Προβλεπόμενων Ταμειακών Ροών και έλεγχος Προϋπολογισμού
5. Υπηρεσίες Κοστολόγησης και Τιμολόγησης
6. Υπηρεσίες Πληροφόρησης / Κερδοφορίας κατά Τομέα
7. Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης
8. Αυτοματοποιημένες αναφορές Διοίκησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
9. Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εγχειρίδιο Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
10. Φορολογικές Υπηρεσίες & Φορολογικές Συμβουλές
11. Φορολογική Υποστήριξη σε ιδιαίτερες υποθέσεις
12. Εταιρική Φορολογική Στρατηγική
13. Υπoστηρικτικές υπηρεσίες συνδεδεμένων/συγγενών εταιρειών σε άλλες χώρες
14. Σύσταση εταιρειών
15. Λογιστική παρακολούθηση και νομική υποστήριξη
16. Λογισμικό διαχείρισης εσόδων/εξόδων και στατιστικής ανάλυσης
17. Σύνταξη ή έλεγχος Ιδιωτικών Συμφωνητικών (MOU, LOI, SLA, κτλ)
18. Νομική Υποστήριξη σε επιχειρησιακά θέματα
19. Έναρξη και διαχείριση υπεράκτιων εταιρειών (offshore)
20. Υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού
21. Οργανόγραμμα & Σύστημα σχεδιασμού θέσεων, καθηκόντων
22. Υπηρεσίες Ενημέρωσης