Υπηρεσίες αδειοδότησης υδατοδρομίων

udroplano

Η Future Cooperation αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την Αδειοδότηση Υδατοδρομίων.

1. Εκπόνηση Τεχνικού φακέλου
2. Εγχειρίδιο λειτουργίας Υδατοδρομίου
3. Εγχειρίδιο ασφαλείας Υδατοδρομίου
4. Εγχειρίδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Υδατοδρομίου
5. Επιχειρηματικό Σχέδιο Υδατοδρομίου
6. Χάρτες με αποτύπωση των σημείων προσθαλάσσωσης και ελλιμενισμού υδροπλάνων
7. Τοπογραφικά με αποτύπωση του εξοπλισμού και των υποδομών του Υδατοδρομίου
8. Φωτογραφίες των χώρων όπου θα δημιουργηθούν τα Υδατοδρόμια
9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υδατοδρομίου
10. Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτήτη Υδατοδρομίου
11. Παράβολο υποβολής Τεχνικού Φακέλου
12. Διαδικασία εξέτασης αιτήματος
13. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών
14. Διαβίβαση τεχνικού φακέλου στις συναρμόδιες υπηρεσίες για αξιολόγηση
15. Έλεγχος Τεχνικού Φακέλου
16. Επιθεώρηση Υδατοδρομίου από την Αρμόδια Επιτροπή
17. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υδατοδρομίου
18. Έκδοση Άδειας Υδατοδρομίου